Paliwa energetyczne

Paliwa energetyczne

 

Cennik eko-pelletów
 1 tona20 kw
pellet dębowy eko 820,00 PLN 16,40 PLN
pellet sosnowy eko 730,00 PLN 14,60 PLN
* ceny netto

 

Trochę informacji o paliwach.

Z definicji paliwo to jest substancja, która spalając się wydziela duże ilości ciepła.

Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:
• przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń (siłownia cieplna) do produkcji energii mechanicznej
• przez kocioł do celów grzewczych lub procesów technologicznych.

Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość opałowa.

Paliwa ze względu na pochodzenie dzielą się na:
• paliwa naturalne: węgiel kamienny, brunatny, torf, biomasa (w tym drewno), ropa naftowa, gaz ziemny, biogaz;
• paliwa sztuczne: wytwarzane przy przeróbce paliw naturalnych (koks, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz drzewny, gaz świetlny, LPG).

Paliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na:
• paliwa stałe
• paliwa ciekłe
• paliwa gazowe

Paliwa ze względu na zastosowanie dzielą się na:
• paliwa opałowe (do spalania zewnętrznego); paliwa opałowe stałe (węgiel, koks, drewno) nazywane są często krótko określeniem "opał";
• paliwa napędowe (do spalania wewnętrznego).

Kaloria (łac. calor – ciepło) – historyczna jednostka ciepła, obecnie gdy ciepło jest utożsamiane z energią, jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal = 1000 cal. Megakaloria (milion kalorii, skrót Mcal) nosiła kiedyś osobną nazwę "termia" (skrót th, od gr. thermos - ciepły).
Jednostką ciepła w układzie SI jest dżul J.

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J.

Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W.
W mechanice najkrócej definiuje się wat jako dżul na sekundę.
Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.

Ekogroszek - paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego i przeznaczone do produkcji energii cieplnej w niskoemisyjnych kotłach retortowych. Wytwarzany jest z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki (poniżej 0,6%), małej zawartości wody i substancji niepalnych. Na skutek tego podczas spalania wytwarzane są również niewielkie ilości tlenków siarki a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Dzięki użyciu pieców retortowych, mała jest również ilość powstającego tlenku węgla.

Rozmiary ziaren od 0,5 cm do 2,5 cm pozwalają stosować automatyczne dozowniki węgla.

Pellety (z ang. kulka, tabletka, granulka) - materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków (możliwe jest również wykorzystanie kory, upraw energetycznych i słomy). Wykonywane w postaci granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów, konfekcjonowane w workach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność, w czasie spalania powstaje niewielka ilość popiołu. Z tych powodów ich użycie wygodne jest w indywidualnych kotłach c.o. oraz kominkach, wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik.

Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów (np. plankton). Inny podział wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i reducenci (destruenci) tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów.

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa, a powstanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem przez te rośliny CO2. Natomiast dwutlenek wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem węgla wnoszonym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie.

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:
• drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe
• odchody zwierząt
• osady ściekowe
• słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
• wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
• odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny
• oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Zrębki drzewne to ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie, opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.

Wymagania na zrębki pozyskiwane w Polsce, w lesie określa Polska Norma PN-91/D-95009 - Zrębki leśne. Zgodnie z tą normą, zrębki leśne mogą być przeznaczane do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych, wykorzystywane przy produkcji żelazostopów oraz jako opał. Zrębki opałowe można wyrabiać z drewna iglastego i liściastego wszystkich rodzajów. Wilgotności zrębków nie normalizuje się. Wymiary zrębków opałowych określa granica do 50 mm, przy czym zasadnicza frakcja (nie mniej niż 90 %) nie powinna przekraczać 40 mm. .